Ohjelmistot

Tarjoamme ohjelmistokehitystä joko alihankintana tai teemme räätälöityjä asiakaskohtaisia modulaasia ohjelmistotuotteita asiakkaan tarpeesta lähtien.

Ohjelmistoprojektit

Tarjoamme alihankintana ohjelmistojen kehitystä ohjelmistoprojekteihin.Kokemusta erilaisista ohjelmistoprojekteista löytyy, varsinkin teollisuudesta yli 30 vuoden ajanjaksolta sekä tuotantoautomaatioon että prosessiautomaatioon liittyen. Varsinkin eri toimittajien järjestelmien välisestä viestinnästä on monimuotoista kokemusta

Viimeiset projektit ovat liittyneet päästöraportointiin. Kumppanimme ja osakkuusyrityksemme kautta olemme olleet kehittämässä raportointiohjelmistoja ja olleet mukana useissa käyttöönotoissa jo usean vuoden ajalta. Toimitus on käsittänyt tarvittavan laitteiston, kolmannen osapuolen ohjelmistot, kuten tietokannan, raportointiohjelmiston sekä liitynnän analysaattoritoimittajan järjestelmään.

Sovellukset

Digitaalinen palvelu ja sovellus muodostavat yhdessä liiketoimintaymmärryksen.

Tähän tosiasiaan perustuen suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa juuri asiakkaan tarpeeseen räätälöityjä modulaarisia sovelluksia ketterän kehittämisen menetelmin joko Windows tai Linux -pohjaiseen työasemaan tai mikro-ohjaimelle.

Millainen on kunkin sovelluksen arkkitehtuuri? Suunnitteluvaiheessa joudutaan miettimään toteutetaanko tarve yhtä vai useampaa sovellusta käyttäen. Sovelluksen arkkitehtuuri voi sisältää useita kerroksia, käyttöliittymä-, liiketoimintalogiikka- ja alimman tason tietovarasto- ja viestintäkerrokset.

Esineiden internet

Toimintamme filosofiaan kuuluu jatkuva uuden oppiminen ja niiden käytäntöön vieminen pieninä kokeiluina.

Esineiden internet (IoT, Internet of Things) on yksi kehittyvistä teknologian alueista, jossa haluamme olla mukana. Teollisesta taustastamme johtuen painopiste on kuitenkin enemmän teollisessa internetissä (IIoT, Industrial IoT) kuin kuluttajien esineiden internetistä.

Langattomat verkkoyhteydet kytkevät sensorit, laitteet ja järjestelmät toisiinsa käyttäen erilaisia tiedonsiirtostandardeja, kuten esim. Zigbee ja Lora.

Olemme mukana kehittämässä palveluita ja ohjelmistoja esineiden internetissä.

Digitaalinen viestintä

Digitaalisessa maailmassa järjestelmät, laitteet ja sensorit pitävät sisällään sovelluksia, joiden tehtävänä on välittää viestejä toisilleen tai tallentaa viestin tiedot myöhempää käyttöä varten tietovarastoon. Viestin rakenne ja sisältö pitää tietää, ennenkuin päästään tekemään tiedonsiirtosovellusta. Viestien välityksessä käytetään yleisesti eri protokollia esim. Modbus, OPC UA ja MQTT.

Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa digitaalisen viestinnän tarpeet liittyen haluttuun osaan liiketoimintaa. Onko asiakkaan tarve kerätä jatkuvaa reaaliaikaista mittaustietoa sensoreilta tukemaan prosessin kehittämistä? Onko tarve vähentää käsin tehtyä työtä automatisoimalla prosessin toimintoja?. Onko kyseessä uuden toiminnon kehittäminen vai halutaanko ratkaisu johonkin ongelmaan? Yritysten toiminnot ovat erilaisia ja ne ovat eri vaiheessa, joten myös tarve on yksilöllistä.

Käyttöliittymät

Käyttöliittymän rooli on erittäin tärkeä. Siksi asiakkaan olisi hyvä olla mukana heti suunnittelun alkuvaiheessa jo paljon ennen kuin käyttöliittymää aletaan käytännössä toteuttamaan. Tavoitteena on, että käyttöliittymästä tulisi helppokäyttöinen ja juuri käyttäjän tarvitsemaa informaatiota tuottava. Mitä informaatiota käyttäjä haluaa? Tarvitseeko hän tietoa analysointia varten vai tarvitseeko hän raportointitietoa, ennustetietoa, poikkeamatietoa, hälytystietoa vai ihan jotain muuta. Pitääkö käyttäjällä olla mahdollisuus tallentaa analysoinnin tuloksena syntynyttä uutta informaatiota myöhempää käyttöä varten.

Teknisesti käyttöliitymän valinta on joko web-pohjainen tai perinteinen graafinen käyttöliittymä.

SAVONIA SOLUTIONS Missä muodossa informaatio esitetään käyttöliittymässä? Graafinen esitys on hyvä vaihtoehto kun halutaan nopeasti nähdä esim. seurattavan suureen suuntaa tai poikkeamia pitemmältä aikajaksolta. Toisessa tilanteessa tietojen katselu taulukkomuodossa voi olla parempi ratkaisu esim. yksittäisen tiedon arvo nähdään tarkemmin tiettynä ajanhetkenä.

Tiedon varastointi

Eri lähdeistä tuleva raakadata tallennetaan tietokantaan ennen kuin siitä saadaan liiketoimintaa hyödyntävää tietoa. Tiedon lähde voi olla esim. käyttäjä, jokin järjestelmä, laite tai sensori. Sovelluksen tietokantana voi olla

  • Microsoft SQL Server
  • PostgreSQL
  • MySQL tai MariaDB
  • SQLite

Tietovaraston tyyppi voi olla SQL tai NoSQL. Edellä esitetyt tietokannat ovat tyypiltään SQL tietokantoja eli rakenteelliseen SQL (Structured Query Language) malliin perustuvia. NoSQL puolestaan on ei rakenteellinen tietokanta. Maailman suosituin NoSQL-tietokanta on dokumenttirakenteinen MongoDB. Teollisessa internetissä ehkä parempi ratkaisu on kuitenkin laajasarakkainen kanta Apache Cassandra.